Tuvojas decentralizēto (lokālo jeb vietējo) kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš – 2021. gada 31. decembris

Reģistrācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visiem ciemu teritorijās dzīvojošajiem, kuru īpašums nav pieslēgts centrālajam kanalizācijas tīklam, bet tajā tiek izmantota kāda no decentralizētās kanalizācijas sistēmām:

  • notekūdeņu krājtvertes, kur notekūdeņi un nosēdumi tiek uzkrāti un regulāri izvesti ārpus apsaimniekotā īpašuma;
  • septiķi – tvertnes ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu tām sekojošu infiltrācijas sistēmu;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3 diennaktī.

Reģistrācija Mārupes novada Babītes un Salas pagastos dzīvojošajiem jāveic atbilstoši 2019. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr.4 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”, kas izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu.

Pieteikumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī, izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana u.c.

PIETEIKUMS decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai

Atkarībā no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot, īpašniekam izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecību.

UZMANĪBU! Tiem iedzīvotājiem, kas jau iesnieguši pieteikumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai, adresējot to SIA “BABĪTES SILTUMS”, otrreiz pieteikums nav jāraksta. Tāpat atgādinām, ka sākot ar 2020. gada 1. janvāri asenizācijas pakalpojumus Mārupes novada Babītes un Salas pagastā  drīkst veikt tikai pašvaldībā reģistrēti komersanti, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir noslēguši ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Ar reģistrētiem komersantiem, kas tiesīgi sniegt asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā, var iepazīties šeit.

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kampaņa ar mērķi mobilizēt iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētajai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies