VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

VĪZIJA – drošs partneris, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs Babītes novadā.

MISIJA – nodrošināt Babītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni, energoefektīvu siltumapgādi un ilgtspējīgu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS EKONOMISKIE MĒRĶI:

 1. efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus:
 • paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, t.sk. pieslēgt jaunizveidoto ciemu tīklus centralizētiem tīkliem, nodrošinot 90 % faktisko pieslēgumu līmeni, un pārņemt tos apsaimniekošanā;
 • piesaistīt ES finansējumu ūdenssaimniecības projektu īstenošanai;
 • palielināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas Piņķos;
 • pārbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Spuņciemā un kanalizācijas sūkņu staciju Spilvē;

2. nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojuma uzskaiti, kvalitāti un monitoringu:

 • efektīvi izmantot energoresursu saimnieciskajām vajadzībām, ieviest energopārvaldības sistēmu;
 • paplašināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu pieejamību novadā;
 • ieviest un uzturēt sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma apmaksas sistēmu atbilstoši individuālā patēriņa skaitītājiem;

3. paplašināt pakalpojumu pieejamību un klāstu:

 • sekmēt jaunu patērētāju pieslēgšanos centralizētajiem tīkliem.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS VIDES MĒRĶI:

 • samazināt SIA BABĪTES SILTUMS darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi ar jauno tehnoloģiju ieviešanu;
 • ieviest uzraudzības pasākumu plānu ūdens un siltumenerģijas zudumu un notekūdeņu infiltrācijas samazināšanai;
 • samazināt vides degradācijas un vides piesārņojuma risku, demontējot iekārtas vecajā katlumājā Piņķos.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS INSTITUCIONĀLIE MĒRĶI:

 1. pilnveidot iekšējo procesu pārvaldību, procesu aprakstu un IT risinājumus:

 • stiprināt SIA BABĪTES SILTUMS administratīvo kapacitāti jauno tehnoloģiju ieviešanas jautājumos;
 • pilnveidot klientu informācijas aprites un rēķinu izsūtīšanas mehānismu;
 • modernizēt atbilstoši IT iespējām grāmatvedības uzskaites sistēmu;
 • ieviest debitoru parādu kontroles sistēmu;
 • ieviest diennakts operatīvo dienestu avārijas situāciju likvidēšanai;
 • ieviest pakalpojumu procesu vadības sistēmu;

2. ieviest klientu apkalpošanas procesu standartizāciju, sadalot klientus pa grupām:

 • ieviest komunikācijas kultūru;
 • sniegt izglītojošu informāciju iedzīvotājiem par taupīgu energoresursu un ūdens resursu izmantošanu;
 • pilnveidot un regulāri atjaunot SIA BABĪTES SILTUMS internetvietnē www.babitessiltums.lv aktuālo informāciju pakalpojumu saņēmējiem;

3. veikt funkcionālās darbības un struktūras optimizāciju:

 • izvērtēt SIA BABĪTES SILTUMS funkcionālo darbību, izstrādāt un ieviest kritērijus darbības optimizācijai un efektivizācijai;

4. pilnveidot personāla politikas un procesu dokumentāciju:

 • izstrādāt un uzturēt SIA BABĪTES SILTUMS personāla pārvaldības politiku;
 • izstrādāt un ieviest SIA BABĪTES SILTUMS darbinieku materiālās stimulēšanas sistēmu;
 • pilnveidot SIA BABĪTES SILTUMS darbinieku kvalifikācijas celšanu un apmācību procesa organizāciju.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS FINANŠU MĒRĶI:

 • pozitīva pamatdarbības naudas plūsma;
 • EBITDA (ieņēmumu pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) rentabilitāte 10-12 % līmenī;
 • NETO rentabilitāte ~ 2-3 %.