VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

VĪZIJA – drošs partneris, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs Babītes novadā.

MISIJA – nodrošināt Babītes novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni, energoefektīvu siltumapgādi un ilgtspējīgu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS EKONOMISKIE MĒRĶI:

 1. efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus:
 • paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, t.sk. pieslēgt jaunizveidoto ciemu tīklus centralizētiem tīkliem, nodrošinot 90 % faktisko pieslēgumu līmeni, un pārņemt tos apsaimniekošanā;
 • piesaistīt ES finansējumu ūdenssaimniecības projektu īstenošanai;
 • palielināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas Piņķos;
 • pārbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Spuņciemā un kanalizācijas sūkņu staciju Spilvē;

2. nodrošināt efektīvu sistēmas uzturēšanu, pakalpojuma uzskaiti, kvalitāti un monitoringu:

 • efektīvi izmantot energoresursu saimnieciskajām vajadzībām, ieviest energopārvaldības sistēmu;
 • paplašināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu pieejamību novadā;
 • ieviest un uzturēt sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma apmaksas sistēmu atbilstoši individuālā patēriņa skaitītājiem;

3. paplašināt pakalpojumu pieejamību un klāstu:

 • sekmēt jaunu patērētāju pieslēgšanos centralizētajiem tīkliem.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS VIDES MĒRĶI:

 • samazināt SIA BABĪTES SILTUMS darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi ar jauno tehnoloģiju ieviešanu;
 • ieviest uzraudzības pasākumu plānu ūdens un siltumenerģijas zudumu un notekūdeņu infiltrācijas samazināšanai;
 • samazināt vides degradācijas un vides piesārņojuma risku, demontējot iekārtas vecajā katlumājā Piņķos.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS INSTITUCIONĀLIE MĒRĶI:

 1. pilnveidot iekšējo procesu pārvaldību, procesu aprakstu un IT risinājumus:

 • stiprināt SIA BABĪTES SILTUMS administratīvo kapacitāti jauno tehnoloģiju ieviešanas jautājumos;
 • pilnveidot klientu informācijas aprites un rēķinu izsūtīšanas mehānismu;
 • modernizēt atbilstoši IT iespējām grāmatvedības uzskaites sistēmu;
 • ieviest debitoru parādu kontroles sistēmu;
 • ieviest diennakts operatīvo dienestu avārijas situāciju likvidēšanai;
 • ieviest pakalpojumu procesu vadības sistēmu;

2. ieviest klientu apkalpošanas procesu standartizāciju, sadalot klientus pa grupām:

 • ieviest komunikācijas kultūru;
 • sniegt izglītojošu informāciju iedzīvotājiem par taupīgu energoresursu un ūdens resursu izmantošanu;
 • pilnveidot un regulāri atjaunot SIA BABĪTES SILTUMS internetvietnē www.babitessiltums.lv aktuālo informāciju pakalpojumu saņēmējiem;

3. veikt funkcionālās darbības un struktūras optimizāciju:

 • izvērtēt SIA BABĪTES SILTUMS funkcionālo darbību, izstrādāt un ieviest kritērijus darbības optimizācijai un efektivizācijai;

4. pilnveidot personāla politikas un procesu dokumentāciju:

 • izstrādāt un uzturēt SIA BABĪTES SILTUMS personāla pārvaldības politiku;
 • izstrādāt un ieviest SIA BABĪTES SILTUMS darbinieku materiālās stimulēšanas sistēmu;
 • pilnveidot SIA BABĪTES SILTUMS darbinieku kvalifikācijas celšanu un apmācību procesa organizāciju.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS FINANŠU MĒRĶI:

 • pozitīva pamatdarbības naudas plūsma;
 • EBITDA (ieņēmumu pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) rentabilitāte 10-12 % līmenī;
 • NETO rentabilitāte ~ 2-3 %.
Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies