Apstiprināti jaunie ūdenssaimniecības tarifi

Informējam, ka SIA “BABĪTES SILTUMS” 2020. gada 2. jūlijā ir saņēmis pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) padomes lēmumu Nr. 90, ar kuru tiek apstiprināti SIA “BABĪTES SILTUMS” izstrādātie ūdenssaimniecības tarifi, tie stāsies spēkā jau ar šī gada 1. septembri:

  1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Babītes pagastā un Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā – 0,55 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  2. kanalizācijas pakalpojumu tarifs Babītes ciemā, Piņķu ciemā un Priežciemā, Babītes pagastā, un Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā – 0,88 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  3. kanalizācijas pakalpojumu tarifs Spilves ciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā – 0,94 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar trīs apstākļiem:

  • esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sadrumstalotība – katrai no apdzīvotām vietām Babītes novadā līdz šim ir bijis noteikts atsevišķs tarifs, šobrīd ir izstrādāti trīs vienoti tarifi ūdensapgādes pakalpojumam, kanalizācijas pakalpojumam un notekūdeņu pārsūknēšanas pakalpojumam Spilves ciemā;
  • pēdējās ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa izmaiņas ir veiktas 2009. gadā (izņemot Beberu, Salienas, Ābeļu un Lielpriedes ciemiem), spēkā esošais tarifs nenodrošina uzņēmuma sekmīgu darbību;
  • No 2011. līdz 2015. gadam tika īstenots vērienīgs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projekts Babītes ciemā, Priežciemā un Piņķu ciemā, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu. Projekta ietvaros tika izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 17 km garumā, jauni kanalizācijas tīkli 13,5 km garumā, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas Piņķu un Babītes ciemos, kā arī 12 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Projekta ietvaros radītajai infrastruktūrai ir jāsedz ekspluatācijas izmaksas, būtiski ir pieaudzis arī sniegto pakalpojumu apjoms – gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas ietvaros.

Informācija par apstiprināto tarifu tiks publicēta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ievietota SIA “BABĪTES SILTUMS” tīmekļvietnē www.babitessiltums.lv, kā arī nosūtīta klientiem kopā ar kārtējo rēķinu. .

Aicinām iepazīties ar pilnu lēmuma saturu šeit: 

SIA “BABĪTES SILTUMS”