Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām” (Nr. 1.11-BS/ 2021-01) ietvaros

Piņķi, 13.05.2021.

SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, tālr. 67914496, e-pasts info@babitessiltums.lv, paziņo, ka 2021. gada 13. maijā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Elektroenerģijas piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām” (Nr. 1.11-BS/ 2021-01) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas piegāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko fiksēto dabasgāzes cenu – eiro par vienu kWh (bez PVN), tika atzīts pretendents – SIA “Enefit”, reģistrācijasNr. 40003824046, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013. Pretendenta piedāvātā cena par 1kWh – 0.06147 eiro bez PVN.