Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā” (Nr.1.11-4/2022) ietvaros

Piņķi,

05.05.2022.

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā” (Nr.1.11-4/2022) ietvaros

SIA „BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, e-pasts: info@babitessiltums.lv paziņo, ka 2022. gada 3. maijā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Jūrmalas ielā, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā” (Nr.1.11-4/2022) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir: būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst cenu aptaujas noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendents – SIA “EKOLAT”, Reģ. nr.41503009958, 1.Preču iela 30A, Daugavpils, LV-5401. Piedāvājuma cenu 2350,00 EUR bez PVN.