„Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.2.1-28

2020. gada 3. jūnijā.

SIA „BABĪTES SILTUMS” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Egils Pētersons, tālr:67914496, e-pasts: info@babitessiltums.lv, izsludina iepirkumu:

Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām”, Id.Nr.2.1-28

Iepirkuma priekšmets ir dabasgāzes piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2020. gada 17. jūnijam plkst. 17.00 SIA “BABĪTES SILTUMS” telpās, Jūrmalas ielā 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

15.06.2020.

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr.1

Iepirkuma procedūra ”Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām” Id.Nr. 2.1.-28

Nr.p.k. Jautājums Atbilde
2. Ieinteresētais piegādātājs ir izskatījis SIA “BABĪTES SILTUMS” iepirkuma Nr.2.1.-28 “Dabasgāzes piegāde SIA “BABĪTES SILTUMS” vajadzībām” nolikumu (turpmāk – Nolikums) un tam pievienoto Līguma projektu (turpmāk – Līgums) un informē, ka par Līguma saturu iebildumu nav. Taču iesniedzam dažus komentārus par Līgumu: Lūdzam izslēgt Līguma 4.2.3.punktu, jo Ieinteresētajam piegādātājam nav tehnisku iespēju sekot līdz Pircēja patērētās dabasgāzes apjomam, kā arī dabasgāzes lietotāja patēriņa uzskaiti veic sistēmas operators. Papildus vēršam uzmanību, ka, noslēdzot šo Līgumu, Pircējs iegūst tiesības saņemt dabasgāzes sadales sistēmas operatora pakalpojumus – dabasgāzes piegādi līdz dabasgāzes apgādes sistēmas piederības robežai, kas arī ir atrunāts Līguma 2.sadaļā. Tādējādi aicinām pārskatīt Līguma 4.3.1.apakšpunkta nepieciešamību. Aicinām iekļaut Līguma sadaļā par Pircēja pienākumiem apakšpunktu šādā redakcijā: “pilnā apjomā apmaksāt no Pārdevēja izrakstītos rēķinus Līgumā norādītajā termiņā, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu Pārdevējam. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas ieskaitīšanas diena Pārdevēja bankas kontā. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena.” Izskatot saņemtos komentārus par līgumu, tika konstatēts, ka Nolikumā iekļautais līgums ir projekts, kas pieļauj iespēju to nebūtiski precizēt līguma slēgšanas procesā. Vienlaikus norādām, ka minētie komentāri ir ņemti vērā un atbilstoši tiks iestrādāti noslēdzamajā līgumā.