Aicinām iedzīvotājus reģistrēt nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas!

SIA “BABĪTE SILTUMS” veido decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Babītes novada pašvaldības 2019. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”, kas izstrādāti pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības, tādējādi rūpējoties par vides tīrību un iedzīvotāju veselību.

Reģistrācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic visiem īpašniekiem, kuru īpašums nav pieslēgts centrālajam kanalizācijas tīklam, bet tajā tiek izmantota kāda no decentralizētās kanalizācijas sistēmām:

  • notekūdeņu krājtvertes, kur notekūdeņi un nosēdumi tiek uzkrāti un regulāri izvesti ārpus apsaimniekotā īpašuma;
  • septiķi – tvertnes ar divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu tām sekojošu infiltrācijas sistēmu;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3 diennaktī.

Nekustamā īpašuma īpašniekam jāizvērtē, vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas darbība atbilst vides aizsardzības prasībām. Ekspluatācijai nederīgas iekārtas būs jāsakārto ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Aicinām iepazīties ar ieteikumiem notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai šeit: http://www.varam.gov.lv/files/text/ZINOJUMS_ieteikumi.pdf.

Lai reģistrētu īpašumā esošu decentralizētās kanalizācijas sistēmu, aizpildīts reģistrācijas iesniegums kopā ar rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehniskās dokumentācijas kopiju vai atbilstoša komersanta* apliecinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, objekta Zemesgrāmatas apliecību, tās norakstu vai citu īpašumtiesību apliecinošu dokumentu jāiesniedz SIA “BABĪTES SILTUMS” klātienē Jūrmalas ielā 13E, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā (ārkārtējās situācijas valstī laikā aicinām dokumentus ievietot pastkastītē, kas izvietota pie SIA “BABĪTES SILTUMS” administrācijas ēkas), jānosūta elektroniski uz e-pastu info@babitessiltums.lv vai pa pastu.

Reģistrācijas iesniegums lejuplādējams šeit vai pēc ārkārtējās situācijas beigām saņemams SIA “BABĪTES SILTUMS” administrācijas telpās.

Informējam, ka pēc iesnieguma saņemšanas SIA “BABĪTES SILTUMS” darbiniekiem būs tiesības apsekot nekustamo īpašumu, lai novērtētu tajā atrodošos decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tās tehnisko stāvokli un atbilstību sniegtajām ziņām.

Neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru Babītes novada pašvaldības institūcijām ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

*Atbilstošs komersants – komersants, kas ir specializējies decentralizēto kanalizācijas sistēmu projektēšanā, būvniecībā, tirdzniecībā vai apkopē.

Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā varēs savākt un izvest tikai tie asenizatori, kas šī pakalpojuma sniegšanai būs reģistrējušies Babītes novada pašvaldības asenizatoru reģistrā (www.babite.lv/ iedzīvotājiem/asenizatoru-registrs), atbilst tās saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, ir noslēguši līgumu ar speciāli izveidotas notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju.

SIA “BABĪTES SILTUMS”

Adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads

Tālr.: 67914496, 23556200

E-pasts: info@babitessiltums.lv

www.babitessiltums.lv

Cookie settings
Šī mājaslapa izmantoto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat.
Apstiprināt visas
Saglabāt izvēli
Pielāgot izvēli
Individual settings
This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
Save
Cancel
Nepieciešamās (1)
Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu.
Show cookies