Jūs esiet šeit:Paziņojums par rezultātiem iepirkumam "Papildus būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ietvaros"

Paziņojums par rezultātiem iepirkumam "Papildus būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ietvaros"


Autors valdis- 26 Marts 2014

26/03/2014

 
SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2014.gada 24. martā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-1/2014) ietvaros. 
 
Iepirkuma priekšmets ir:  būvdarbu izpilde saskaņā ar Tehnisko projektu un tehniskajām specifikācijām.
 
No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta Nr.2 - SIA „ŪKS tīkli” piedāvājums.
 
SIA „ŪKS tīkli” (Reģ.Nr. 40003655970, Adrese: Lomonosova iela 14-67, Rīga, LV-1019), tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ar būvdarbu kopējo cenu (bez PVN) – EUR 267 213.68.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!