Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

29/11/2012

 

 

Šobrīd projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir pabeigta Babītes ūdens attīrīšanas stacijas izbūves darbi. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas izbūve, kā arī ūdens attīrīšas iekārtu  izbūve. Tādējādi jau no šā gada novembra mēneša Babītes ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens.
 
Šobrīd turpinās ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Piņķu ciematā, kuru plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 1. jūnijam. 

Informācija par būvdarbiem Babītē, Priežciemā un Piņķos

  

Babītes novadā
2012. gada 21.maijā
 
Cien. Babītes ciema, Priežciema un Piņķu ciema iedzīvotāji!
 
Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Babītes novadā” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007-2) ietvaros uzņēmējs Konsorcijs „Koger un Partneri” turpina būvdarbus.

 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

 26/01/2012

 
2010. gada oktobrī Babītes novada pašvaldības uzņēmums SIA „Babītes siltums” ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) parakstīja civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ieviešanu.
 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 16,356 km jaunus ūdensapgādes tīklus, 13,033 km  jaunus kanalizācijas tīklus, veikt esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņķos ar nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu (jaunas artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas).

Informācija Piņķu ciema dzeramā ūdens patērētājiem

Pamatojoties uz SIA „Babītes siltums” iesniegumu par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību (turpmāk- īpašās normas) noteikšanu dzeramajam ūdenim, Veselības inspekcija ir noteikusi uz trīs gadiem , no 2011.gada 3. septembra līdz 2014.gada 3. septembrim, Babītes novada Piņķu ciemā pa ūdensapgādes sistēmu piegādātajam ūdenim atkārtotu īpašo normu sulfātu saturam dzeramajā ūdenī līdz 285 mg/l.
 

Par ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Babītes novadā

 

 

Babītes novadā realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir uzsākti ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi Piņķu ciemā. Augusta mēnesī tiks uzsākti būvdarbi Babītes un Priežu ciemā.
 
Pēc projekta realizācijas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savas mājas izbūvētiem tīkliem un saņemt kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un nodrošināt sadzīves notekūdeņu novadīšanu kopējā kanalizācijas tīklā, līdz ar to samazināt ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.