Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana

02/12/2013 

 

Informējam, ka ir pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana, kuras ietvaros veikta 16,3 km jaunu ūdensapgādes tīklu, 12,9 km jaunu kanalizācijas tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piņķos, kā arī veikta ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Babītes un Piņķu ciematos.
 
Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:
 

1)Daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju;

2)Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā.

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana

08/08/2013

 

 

Informējam, ka ir pabeigta līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā” izpilde. Līguma ietvaros veikta 16,3km jaunu ūdensapgādes tīklu, 12,9km jaunu kanalizācijas tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, kā arī veikta esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piņķu ciemā.
 
Šobrīd līguma „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”  ietvaros turpinās ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Piņķu ciemā, kuras plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 15. septembrim.

Paziņojums par SIA ”Babītes siltums” siltumenerģijas gala tarifu projektu Babītes novada, Babītes pagasta Piņķu ciemā.

 
SIA ”Babītes siltums” (Vienotais reģ. nr. LV40003145751) Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 2013. gada 30. maijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa projektu Babītes novada Babītes pagasta Piņķu ciemā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7“Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.

Ekspluatācijā nodotas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā.

24/04/2013

 

  

Informējam, ka š.g. 23. aprīlī, ekspluatācijā tika nodotas ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” līguma „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”  ietvaros izbūvētās ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas, ūdens attīrīšas iekārtu,  kā arī jaunu sistēmu savienojošo maģistrālo cauruļvadu izbūve. Tādējādi, Babītes ciema, Priežu ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens. Būvniecības darbu  izmaksas (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi, būvdarbu būvuzraudzība) ir LVL 512 175,20 bez PVN (tai skaitā Babītes novada pašvaldības un SIA „Babītes siltums” finansu līdzekļi- LVL 135 494,40).

Paziņojums par rezultātiem „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”

02/04/2013

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2013.gada 28. martā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-1/2013)ietvaros.

Iepirkums „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”

25/02/2013

 

 

2013. gada 25.februārī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība BabītēNr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros
(id. Nr.BS-1/2013)
 
projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.
 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

29/11/2012

 

 

Šobrīd projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir pabeigta Babītes ūdens attīrīšanas stacijas izbūves darbi. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas izbūve, kā arī ūdens attīrīšas iekārtu  izbūve. Tādējādi jau no šā gada novembra mēneša Babītes ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens.
 
Šobrīd turpinās ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Piņķu ciematā, kuru plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 1. jūnijam. 

Informācija par būvdarbiem Babītē, Priežciemā un Piņķos

  

Babītes novadā
2012. gada 21.maijā
 
Cien. Babītes ciema, Priežciema un Piņķu ciema iedzīvotāji!
 
Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Babītes novadā” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007-2) ietvaros uzņēmējs Konsorcijs „Koger un Partneri” turpina būvdarbus.

 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

 26/01/2012

 
2010. gada oktobrī Babītes novada pašvaldības uzņēmums SIA „Babītes siltums” ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) parakstīja civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ieviešanu.
 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 16,356 km jaunus ūdensapgādes tīklus, 13,033 km  jaunus kanalizācijas tīklus, veikt esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņķos ar nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu (jaunas artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas).