Jūs esiet šeit:Jautājumi un atbildes par iepirkumu "Kanalizācijas spiedvada "Priežciems-Piņķi" un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi"

Jautājumi un atbildes par iepirkumu "Kanalizācijas spiedvada "Priežciems-Piņķi" un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi"


Autors valdis- 21 Oktobris 2014

21/10/2014 

 

Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Nr.1
 
Iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-2/2014 ietvaros
 
1.Jautājums: Tehniskā specifikācijā ir norādīts, ka izpildītājam jāveic: Esošo 2 (divu) kanalizācijas sūkņu staciju Nr.1 (Laimdotas ielā) un Nr.2 (Mazā Jūrmalas ielā) rekonstrukcija Piņķos. Lūdzam precizēt prasības kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcijai – vai kanalizācijas sūkņu stacijām paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotu pazemes tipa plastmasas vai stiklšķiedras korpusa sūkņu staciju, vai paredzēts uzstādīt virszemes kiosku? Vai arī paredzēts veikt rekonstrukcijas darbus esošo staciju iekšienē, tādā gadījumā, lūdzam sniegt informāciju par esošajām sūkņu stacijām?
 
Atbilde: Informējam, ka Izpildītājam jāveic esošo KSS rekonstrukcijas projektēšana. Esošo KSS vietā uzstādot jaunas, rūpnieciski ražotas stiklašķiedras KSS, bez virszemes kioska.
 
2.Jautājums: Lūdzam atsūtīt projektējamā objekta ģenerālplāna shēmu.
 
Atbilde: Informējam, ka precizētajam Nolikumam ir pievienota principiālā kanalizācijas spiedvada un KSS atrašanās shēma.
 
3.Jautājums: Nolikumā pie iesniedzamiem dokumentiem nav prasīts iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu, kā arī nolikumam nav pievienota veidne tā sagatavošanai. Tomēr 11.2. punktā palicis rakstīts, ka piedāvājums tiek noraidīts, ja nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums. Tāpat piedāvājuma nodrošinājums ir pieminēts Pieteikumā dalībai konkursā un 5.3.10. punktā. Lūdzam precizēt.
 
Atbilde: Informējam, ka Piedāvājuma nodrošinājums, nav jāiesniedz. Attiecīgie Nolikuma punkti ir precizēti zemāk pievienotajā precizētajā Nolikuma versijā.
 
4.Jautājums: Lūdzam precizēt Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma A pielikums: Tehniskā specifikācija) jauno būvnormatīvu kontekstā: par cik minētajā pielikumā no Pasūtītāja paredzēts nodrošināt ,,Būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu (PAU)", Lūdzam precizēt vai projektēšanas apjomā ietilpst būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Būvniecības iesnieguma vajadzībām.
 
Atbilde: Informējam, ka konkrētā iepirkuma priekšmetā ietilpst arī būvniecības ieceres un būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Būvniecības iesnieguma vajadzībām.
 
5.Jautājums: Lūdzam precizēt vai pakalpojuma izpildes termiņš, kurš noteikts līguma projekta 17.3.1. apakšpunktā aprēķināms no būvniecības ieceres saskaņošanas datuma būvvaldē.
 
Atbilde: Informējam, ka ievērojot prasības būvniecības procesam, kas noteiktas jaunajā Būvniecības likumā, projektēšanas pakalpojumu izpildes termiņš tiek pagarināts par vienu mēnesi.   
 
6.Jautājums: Lūdzam precizēt projektējamā kanalizācijas spiedvada pieslēguma vietas esošajai sistēmai, orientējošu cauruļvadu trasējumu un prasības divu KSS rekonstrukcijai.
 
Atbilde: Lūdzam skatīt atbildes uz jautājumiem Nr.1 un Nr.2.
 
 
Papildus informējam, ka ņemot vērā jaunā Būvniecības likuma redakciju, Iepirkuma procedūras ietvaros ir veikti grozījumi Nolikumā.
 
Iepirkuma nolikuma precizētā versija pieejama mājas lapā: www.babitessiltums.lv
 
Ievērojot veiktos grozījumus iepirkuma procedūras Nolikumā, tiek pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2014. gada 6. novembrim plkst.10.00.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!